Ashikhmin method results

 

Home

 

Input texture         Output (3x3)                Output (9x9)                Output (pyramid)